Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

  10.10.2022
Přinášíme podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky a na přihlášce uvede dvě školy ve stejném pořadí. Tuto přihlášku obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem. Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Rodiče doplní název příslušných středních škol, kód oboru. Uchazeč odevzdá přihlášku výchovnému poradci do 15. 2. 2023 ke kontrole. Škola potvrdí prospěch na dané přihlášce a uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2023 Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

První kolo

1. termín:

13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
17. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
18. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na tyto dny:

1. termín: 10. května 2023

2. termín: 11. května 2023

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve od 22. dubna do 30. dubna 2023.

 Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 1. 3. 2023 Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek, na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 4. 11. 2022. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2022. Zápisový lístek obdržíte do 21. 12. 2022. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy a na nástěnce výchovného poradce.

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

Informace:

V Krucemburku 10. 10. 2022

Ing. Ivana Tomková