Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

  20.11.2023

Přihlášky

Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 3 přihlášky pro ostatní obory vzdělání, pořadí uvedených škol v příslušném tiskopise vyjadřuje preferenci té které školy. Prioritizace střední školy na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit).

Podávají se 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy. Zůstává i papírová verze přihlášky a střední školy je zaevidují do elektronického systému.

Termín pro podání přihlášek je od 1. do 20. února 2024

Přílohy

Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Například potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka lékařem, potvrzení z poradenského zařízení je jako samostatná příloha přihlášky. Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělávání.

Je nutné si vše ověřit na internetových stránkách středních škol. Stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce. Originál si však dobře uschovejte, střední škola si může předložení vyžádat. Prospěch ze základní školy je pro střední školy volitelným kritériem pro přijetí.

Přijímací řízení

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky nebo v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky JPZ budou uchazeči znát 15. května 2024. Ředitel střední školy je zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.

Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Předpokládá se minimální využití. Odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení.

Další kola přijímacího řízení

Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení je stejné jako pro 1. kolo. Přihlášky je nutné podat do 24. května 2024. Výsledky 2. kola budou známy do konce června 2024. Od třetího kola dále bude přijímací řízení v gesci střední školy.

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách střední školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

Informace: