Volební řád školské rady

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

při základní škole, jejíž činnost

vykonává příspěvková organizace ZŠ Krucemburk, Školní 440

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle § 167 odst. 2) zákona a na základě Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole Krucemburk ze dne 8. 6. 2005, Zastupitelstvo městyse Krucemburk svým usnesením č.3/2007/5 ze dne 27. 6. 2007 vydává tento volební řád.

Článek 1

1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci  nezletilých žáků a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
2. Školská rada má 9 členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří  předem s kandidaturou vyslovili souhlas.
3. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:
třetinu jmenuje zřizovatel
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
4. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
5.Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

Článek 2

1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí přímou tajnou volbou.
2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.


Článek 3

1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději 30 dní před konáním voleb na úřední desce zřizovatele a v místě obvyklém. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti počtu hlasů se stanoví pořadí losem. Kandidáti s nižším počtem obdržených hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení členství ve školské radě dle čl. 4 odst. 4 tohoto volebního řádu.

 

Článek 4

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle ustanovení §167 školského zákona.
2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předá zřizovateli a zvolené školské radě. Volební komise svolává první jednání školské rady.
3. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
4. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.
5. Na uvolněné místo ve školské radě nastupuje příslušný náhradník podle pořadí.

V Krucemburku 28. června 2007                                                Bc. Jiří Havlíček
                                                                                           Starosta městyse