Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady
při
Základní škole Krucemburk, Školní 440 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

 

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.


Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.


Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.


Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.


Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.


Článek 7

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, podepisuje předseda a ověřuje další pověřený člen školské rady. K zápisu se přikládá prezenční listina.


Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst.1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst.1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.
O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.


Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.


Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 22. 9. 2008

V Krucemburku dne 22. 9. 2008                                     Pavlína Legátová
                                                                                předsedkyně ŠR