Provozní řád školní jídelny Krucemburk (Výňatek)

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

(Nutno odlišit od pojmu školní kuchyně – kuchyni, sklady, přípravnu jídel.)

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 h do 13:00 h pro žáky a zaměstnance ZŠ. Ve výjimečných případech (dozor, pozdní návrat z výletu) je možné domluvit odběr obědů s vedoucí ŠJ nebo s kuchařkou. Pro ZUŠ Krucemburk, pečovatelskou službu a cizí strávníky se obědy vydávají od 10:00 h – 10:45 h.

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dozírající pracovníci: 

a)      sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla,

b)      sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,

c)      sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,

d)     sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

e)      regulují osvětlení a větrání,

f)       sledují odevzdávání nádobí strávníky, roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod.

g)      poslední dozor po skončení provozu zavírá okna a vypíná osvětlení,

h)      na zjištěné nedostatky upozorňují vedoucí ŠJ nebo vedení školy.

5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

7. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období 1 týdne.

8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

9. Žáci jsou rozděleni do věkových skupin dle vyhlášky č. 463/2011Sb.

10. Prodej obědů:

a)      obědy platí strávníci prostřednictvím inkasní platby z účtu strávníků, výjimečně lze platit hotově u vedoucí školní kuchyně,

b)      strávníci si na začátku školního roku vyplní přihlášku ke stravování, podepsanou zákonným zástupcem, zaplatí zálohu, která jim bude na konci školního roku vyúčtována zpět,

c)      strávníci si zakoupí čip, kterým si u okénka, při výdeji oběda, odčipují odebranou stravu,

d)     strávníci mají přístup na stránky www.strava.cz, na kterých si obědy přihlašují, nebo odhlašují do 7. hodiny ráno, tam si mohou přečíst jídelníček na příští dny a zkontrolovat si výdej obědů a platby.

11. Strávník je povinen opatrovat čip a v případě jeho ztráty, nebo zničení zakoupit nový, při zakončení odebírání obědů mohou nepoškozený čip vrátit za stejnou cenu.

12. Strávníci dostanou řád školní jídelny, kterým jsou povinni se řídit.

13. Odhlašování obědů:

a)      na stránkách www.strava.cz,

b)      telefonicky 569 697 559,

c)      zapsat do sešitu ve školní jídelně,

d)     odhlášení, nebo přihlášení do 7. hodin týž den.

14. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

15. Připomínky strávníků (případně jejich rodičů) je možné hlásit vedoucí ŠJ

16. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.
Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 10:30 do 11:00 hodin.

Krucemburk 2. 10. 2020

Mgr. Jiří Šikl, ředitel ZŠ

Řád školní jídelny, školní kuchyně, HCCC (PDF) - 2. 10. 2020