Vnitřní řád školní družiny (výňatek)

Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností.

Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá i příprava na vyučování formou didaktických her.

 

 1. Provozní doba školní družiny: 6:30 – 7:10 hod., 11:00 – 16:00 hod.
 2. Pro činnost školní družiny se využívají: herna ŠD, tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyně, školní hřiště, dětské hřiště v areálu školy.
 3. Do ŠD mohou být přihlášeny děti od 1. do 3. třídy ZŠ na základě vyplněného zápisního lístku s vyznačenou dobou odchodu.
 4. Vychovatelka přebírá po 4. vyučovací hodině (v 11:00 hod.) děti ve školní jídelně od třídních učitelek. Starší děti po 5. vyučovací hodině odcházejí s paní učitelkou na oběd a po jídle přicházejí samy do ŠD.
 5. Pokud má být dítě, které odchází z družiny samo, uvolněno ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Omluvenka musí obsahovat – datum, jméno žáka, čas odchodu, podpis rodičů.
  Dětem je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo ŠD podle jejich přihlášek (zodpovědnost přebírají rodiče).
 6. Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou, přihlášení je vázáno na naplněnosti oddělení (kapacitě ŠD).
 7. Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučen ze ŠD. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.
 8. Postup při nevyzvednutí dítěte odcházejícího v doprovodu rodičů - rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v domluveném termínu. Pokud tak neučiní, vychovatelka je informuje telefonicky. Pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
 9. Vychovatelka dodržuje veškeré platné předpisy BOZP. Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí upozorní na případná nebezpečí. Žák je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. Odchod dětí ze ŠD (do šatny, na WC, …) pouze po informování vychovatelky.
 10. Žáci šetří hry a hračky, svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození hry, nebo hračky bude na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové.
 11. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel. Poplatek se platí měsíčně, bez ohledu na pravidelnost docházky žáka, první pracovní den příslušného měsíce. Lze jej zaplatit i předem na delší období. Výše poplatku je 50 Kč měsíčně.
 12. Škola neodpovídá za poškození či ztrátu mobilních telefonů a hraček, které nebyly uloženy u vychovatelky.

25. 5. 2018

Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Vnitřní řád školní družiny (PDF)