Pravidla a organizace docházky žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky

  7.5.2020

1. Příchod a odchod žáků:

 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a odvádí je do školy.
 • Žáci musí pedagogickému pracovníku předat při prvním vstupu podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud tak žák neučiní, nebude se moci výuky účastnit.
 • Žáci se po přezutí v šatně přesunou s pedagogickým pracovníkem do třídy. Ihned po příchodu do třídy si všichni žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Po skončení výuky žáci odcházejí společně pod dohledem pedagogického pracovníka do jídelny a šatny a po přezutí odcházejí ze školy.

2. Organizace konzultací:

Pondělí od 7:25 do 11:55 

Úterý od 7:25 do 11:00 

Čtvrtek od 7:25 do 11:00 

Žáci se dostaví před budovu školy 5 minut před začátkem.

Žáci si s sebou vezmou učební pomůcky – bylo jim sděleno jednotlivými vyučujícími, svačinu, pití.

3. Hygienická pravidla:

 • Žáci musí být vybaveni dvěma rouškami a sáčkem pro jejich uložení.
 • Žáci jsou povinni respektovat další pokyny pedagogického pracovníka pro dodržování hygienických pravidel.
 • Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka pedagogem, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z výuky.

 

4. Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Je nutné, aby zákonný zástupce v tomto případě zajistil bezodkladné vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola také spádovou hygienickou stanici.