Osobní přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

  7.5.2020
Zákonným zástupcům žáků 1. stupně základní školy ...

Vážení rodiče,

vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st.  ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Maximální počet žáků ve skupině je 15.  Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Časový harmonogram a organizace bude stanovena až na základě přihlášených žáků.

 Přítomnost žáků ve škole se uskuteční od 25. 5. 2020 za níže uvedených podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole do 15. 5. 2020 – vyplněním formuláře ZDE,
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) ZDE (pokud si nemůžete formulář vytisknout, kontaktujte paní Slanařovou - tel. 569 697 108) - v případě, že zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen,
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • Školní stravování bude probíhat v upravené podobě. 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě do rizikové skupiny patří, a rozhodli o účasti dítěte v základní škole s tímto vědomím.

Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy