Ochrana člověka za mimořádných událostí - červen 2014

  26.6.2014
26. června 2014 proběhl na naší škole projektový den. Žáci si osvojovali základy první pomoci, uvědomili si význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování v obtížných situacích.

26. června 2014 proběhl na naší škole projektový den. Žáci si osvojovali základy první pomoci, uvědomili si význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování v obtížných situacích. Všechny získané informace si žáci prakticky ověřili na modelových situacích. Žáci prvního stupně se snažili správně orientovat v terénu, odhadovali čas a vzdálenost, zopakovali si, jak se bezpečně chovat na silnici a v přírodě. Žáci druhého stupně si procvičili zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině při požáru a povodni. Připomenuli si, jak si zabalit evakuační zavazadlo, jaké jsou varovné signály a tísňová volání. Děti vyhledávaly informace na internetu, používaly pracovní listy. Žáci diskutovali o získaných poznatcích a uvedli i příklady ze života.

Mgr. Monika Henychová, Ing. Ivana Tomková