Informace k zahájení školního roku (testování, podmínky používání ochranných prostředků, …)

  27.8.2021
Ve škole proběhne antigenní preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021...

TESTOVÁNÍ

Ve škole proběhne antigenní preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (viz strana 12 přiloženého manuálu).

- žáci předají třídnímu učiteli relevantní potvrzení před prvním testováním
- pokud žák doloží negativní výsledek testu provedeném v terminu v odběrovém místě, nemusí se školního screeningového testování účastnit
- následné kroky vyplývající z případných zjištění pozitivních výsledků a dalších  souvislostí screeningového testování  jsou uvedeny v Manuálu (str. 18 až 21)
- po dobu trvání sreeningového testování platí povinnost testování také pro zaměstnance, kteří nesplňují podmínky bezinfekčnosti (bod c)

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz strana 13 přiloženého manuálu).

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Podle Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 30. 7.  2021 ve znění platné úpravy od 1. 9. 2021 je určeno užívání ochranných prostředků dýchacích cest  takto: 
- jako vhodný prostředek ochrany dýchacích cest  je určen respirátor (např. FFP 2, KN 95) 
- žáci a pedagogičtí pracovníci základní školy nemusí používat ochranu úst při činnostech venkovním prostoru, a při činnostech, jejichž charakter to neumožňuje (zejména tělocvik, zpěv apod.)
- žáci a pedagogičtí pracovníci základní školy nemusí používat ochranu úst při činnostech ve třídě a samostatných učebnách.
- žáci, pedagogičtí pracovníci a všichni zaměstnanci jsou povinni používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách (např. chodby, toalety, šatny, jídelna apod.)
- všechny další osoby jsou povinny vždy užívat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve všechspolečných prostorech základní školy

 VSTUP  A ODCHOD OSOB DO BUDOVY A Z BUDOVY ŠKOLY

- žáci  a zaměstnanci budou vstupovat do budovy a odcházet hlavním vchodem
- ostatní osoby budou též vcházet do budovy školy hlavním vchodem, s výjimkou cizích strávníků, kteří přicházejí zadním vchodem do školní kuchyně
- žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy  dodržují zásady hygienických nařízení, odcházejí neprodleně do prostorů šaten a pokračují do kmenové třídy, na chodbě provedou dezinfekci rukou
- žáci po skončení výuky neprodleně odchází z budovy školy

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

- oddělení školní družiny bude tvořeno z dětí 1. – 3. třídy, zájmové útvary a kroužky jsou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu prolnutí dětí z různých ročníků.
- rodiče (jiné určené osoby)  nebudou vstupovat do prostor školy, kde se děti nachází, rodiče vyčkají na příchod dítěte před školou

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

- žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině, s doprovodem pedagogického pracovníka
- žáci si myjí a dezinfikují ruce a poté vstupují do prostoru školní jídelny
- žáci si samostatně berou tác na jídlo, příbor; hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně
- žáci odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny

 DALŠÍ OPATŘENÍ

- do budovy školy  nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob
- pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v nejkratším čase opustí budovu školy
- žákům nebo zaměstnancům vykazujícím příznaky respiračních chorob, které jsou projevem chronického onemocnění, bude umožněn vstup do budovy školy - zároveň bude nutné tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
- v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v Manuálu (str. 6 až 8)
 - vstup jiných  osob (rodičů a dalších) do budovy  bude omezen a vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost bude umožněn jen výjimečně