Elektronická žákovská knížka

  9.9.2017
Elektronická žákovská knížka je určena žákům 3. – 9. ročníku a tím samozřejmě i jejich rodičům, zákonným zástupcům.

Elektronická žákovská knížka je určena žákům 3. – 9. ročníku a tím samozřejmě i jejich rodičům, zákonným zástupcům.

Uživatelé získávají přehled o známkách prostřednictvím internetu. Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy" známek dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky jsou zapisovány známky ze všech předmětů nejpozději druhý pracovní den po zhodnocení práce se samotnými žáky. Součástí této aplikace je i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin a jeho změn, nebo do plánu akcí školy.

Přihlašovací údaje - pro rodiče a pro žáky k elektronické žákovské knížce obdrží žáci od svých třídních učitelů.

  • Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace a nastavena uživatelská práva.
  • Upozorňujeme na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.
  • Přihlašovací stránka - bakalari.zskrucemburk.cz je umístěna na našich webových stránkách Navigace - Žákovská knížka.

Vysvětlivky k aplikaci

Osobní údaje 

  • Zde jsou uvedeny základní údaje o žákovi (adresa bydliště a trvalého bydliště a jména a kontakty rodičů). Rodič ani žák je nemůže měnit. Případné změny je třeba nahlásit třídnímu učiteli, údaje by měly být vždy aktuální.

Klasifikace

  • Průběžná klasifikace obsahuje všechny známky ze všech předmětů včetně informace, čeho se známka týká a jakou má váhu. Vpravo je možné nastavit období, za které se mají známky zobrazit a jakým způsobem se mají řadit (např. podle data). Systém také ukazuje vážený průměr – upozorňujeme žáky i rodiče, že tento průměr se automaticky nepřevádí na výslednou známku na vysvědčení a nelze se na něj odvolávat. O výsledné známce rozhoduje vyučující s přihlédnutím k celému průběhu vzdělávání daného žáka a všem relevantním okolnostem, které ovlivňují jeho výsledky.
  • Pololetní klasifikace zobrazuje celkový přehled známek na vysvědčení za celé období docházky žáka do naší školy.
  • Výchovná opatření – udělená napomenutí, důtky a pochvaly.
  • Opravné zkoušky – informace o termínech a výsledcích opravných zkoušek.

Výuka

  • Rozvrh žáka (lze volit stálý rozvrh nebo aktuální s případným suplováním)
  • Suplování týkající se daného žáka

V případě nejasností, problémů s aplikací, ztráty hesla kontaktujte vedení školy.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová